Όροι και Προυποθέσεις

Όροι και Προυποθέσεις

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα Dimco - eshop.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. To  Dimco - eshop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Μεταβολές
Το Dimco - eshop διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
Το Dimco - eshop μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφικής παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος.

Περιορισμός Ευθύνης
 Το Dimco - eshop δεν ευθύνεται έναντι των πελατών ή χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων που αναγράφονται παρακάτω στην παράγραφο : "Επιστροφές – Αντικατάσταση Προϊόντων". Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα lamp-shop.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το Dimco - eshop δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν  ο το Dimco - eshop  είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Dimco - eshop .

Αγορές
Το Dimco - eshop κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση ή αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Τιμές προϊόντων
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στα προίόντα είναι οι τελικές λιανικές τιμές, που σημαίνει ότι περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Επιστροφές-αντικατάσταση ελλατωματικών ή λανθασμένων κατά την παραλαβή προϊόντων
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει (αμέσως μετά την παραλαβή τους) τα προϊόντα τα οποία αγόρασε από το Dimco - eshop προς αντικατάσταση ή επισκευή τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Οι εγγυήσεις δίνονται μέσω του κατασκευαστή και συνήθως αναγράφονται στα χαρακτηριστικά του προιόντος.
Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση-επισκευή δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την απόδειξη αγοράς.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΤΔΑ, Απόδειξη Λιανικής κλπ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση ή επισκευή είναι εφικτή μόνον υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Επικοινωνία με την εταιρεία μας το συντομότερο δυνατό (ίδια ή επόμενη ημέρα από την παραλαβή )
• Το προϊόν απαραίτητα να μην έχει χρησιμοποιηθεί
• Να συνοδεύεται από την συσκευασία του, σε άριστη κατάσταση
• Το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΤΔΑ, Απόδειξη Λιανικής κλπ) Αμέσως μετά, το προϊόν θα αποσταλεί στην εισαγωγική εταιρεία η οποία θα ελέγξει την τυχόν βλάβη και θα προβεί στην επισκευή ή αντικατάσταση. Ο πελάτης θα πρέπει να αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την απόφαση της εισαγωγικής εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 10 εργάσιμων ημερών τότε το Dimco - eshop δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Στην περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί το λογισμικό που συνοδεύει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τότε γίνεται συννενόηση ώστε το προϊόν να επιστραφεί στην εταιρεία μας (ή στην αντιπροσωπεία) με σκοπό την εγκατάσταση του λογισμικού και την επιστροφή στον πελάτη.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ "α"), ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ.

Εγγύηση προιόντων
Όλα τα προϊόντα τα οποία πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καλύπτονται από εγγύηση του Επίσημου Αντιπροσώπου ή Αποκλειστικού Εισαγωγέα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση βλάβης εντός του διαστήματος που καλύπτει η εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται στην Επίσημη Ελληνική Αντιπροσωπεία ή όπου αλλού αναγράφει το Έντυπο Εγγυήσεως το οποίο επισυνάπτεται στην συσκευασία του προϊόντος. Ο πελάτης θα πρέπει να κρατάει για όλο αυτό το διάστημα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή (απόδειξη λιανικής κλπ). Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε που θα απευθυνθείτε.

Service προϊόντων
Το Dimco - eshop δεν αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη ή επισκευή των προϊόντων τα οποία πουλά. Για αυτές τις υπηρεσίες ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται στο Επίσημο Service της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ή στους Εξουσιοδοτημένους από αυτήν επισκευαστές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος για να σας ενημερώσουμε που θα απευθυνθείτε.

Χαρακτηριστικά των προϊόντων και αλλαγές αυτών Οι εισαγωγικές εταιρείες-αντιπρόσωποι διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για αλλαγές στα χαρακτηριστικά αυτά που θα γίνουν από την εισαγωγική εταιρεία. Επίσης, οι φωτογραφίες οι οποίες συνοδεύουν τις περιγραφές, ορισμένες φορές ίσως να μην αντανακλούν τα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Ακυρώσεις παραγγελιών Ακύρωση της παραγγελίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τη στιγμή που τα προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν στον προμηθευτή μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης θα πρέπει να αποδεχτεί το προϊόν το οποίο έχει παραγγείλει.

Ευχαριστούμε  Dimco - eshop